TEEB Stad & Regio

Wat is TEEB stad & regio?

TEEB staat voor ‘The Economics of Ecosystems and Biodiversity’. Het is een internationaal traject waarin steden en regio’s (lees: provincies en waterschappen) baten van groene, blauwe en  sociale omgevingskwaliteiten meewegen in hun investeringsbeslissingen.

Tot voor kort was het kostenbaten-denken nog vooral een rijksaangelegenheid gericht op investeringsbeslissingen over grote infrastructuurprojecten. Met de komst van TEEB is het gedachtengoed ook beschikbaar voor andere typen projecten op lokaal en regionaal schaalniveau.

De TEEB-Stad & Regio-methodiek is een lichte variant van de maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA), die door het rijk gehanteerd wordt. De nadruk ligt op het beredeneren van kosten en baten en op het ontwerpen van projecten op grond van kosten en baten. Dat is een andere insteek dan de gebruikelijke waarbij een reeds definieerd project wordt doorgerekend om te checken of het subsidiabel is of niet.  Het becijferen van kosten en baten gebeurt alleen  wanneer dat extra informatie biedt. Een ander interessant aspect van TEEB is de speciale aandacht die besteed wordt aan het opsporen van baathouders die zouden kunnen meebetalen aan het betreffende project. Kortom:  TEEB gaat om redeneren, ontwerpen en co-financieren, waarbij rekenen een hulpmiddel kan zijn.

Effecten in beeld waar het in stad en regio om gaat

In essentie is de TEEB-methodiek gelijk aan de rijks-MKBA. Binnen TEEB wordt dan ook gebruik gemaakt van de MKBA-kengetallen die door het rijk beschikbaar zijn gesteld voor het bepalen van effecten. Toch is er een verschil in de welzijnseffecten die bij TEEB-studies en bij MKBA-studies in beeld worden gebracht. In TEEB-studies gaat het vaak om ecosysteemdiensten èn om  indirecte leefbaarheidseffecten die voor rijksprojecten niet of nauwelijks relevant zijn. Bij regionale of lokale investeringen in bijv. de aanleg van een jachthaven in Holwerd of van snelfietspaden in de Brainport Eindhoven, gaat het niet om directe bereikbaarheidsbaten, maar om indirecte leefbaarheidsbaten.  Het is fijn dat de investering bereikbaarheidsbaten oplevert, maar waar het om gaat is dat er recreanten (Holwerd) of internationale kenniswerkers (Eindhoven) naar de regio komen. Hun koopkracht betekent draagvlak voor voorzieningen en voor de herbestemming van cultureel erfgoed dat staat te versloppen. In TEEB-studies worden deze- tot dus ver onderbelichte effecten- in beeld gebracht. Daarbij wordt expliciet rekening gehouden met het voorkomen van kannibalisme of wel baatverschuivingen die netto geen wlezijnsvooruitgang opleveren.

Ervaringen delen

Voor verschillende steden en regio’s zijn inmiddels TEEB-studies gedaan. U kunt van deze ervaring gebruik maken door de factsheets van deze stadcases of regiocases te downloaden. Let op: er komen regelmatig nieuwe factsheets bij.

Staan er op dit moment geen factsheets bij die relevant zijn voor uw vraagstuk?

Stuur dan een mail naar info@omgevingseconomie.nl en geef aan wat voor ervaring u zoekt. Er zijn ook cases waarvan geen factsheet is gemaakt.