MKBA & duurzaamheid

Wat is MKBA en welke rol speelt zij binnen omgevingseconomie?

Omgevingseconomie gaat over het maken van goede keuzen ten aanzien van de kwaliteit van onze leefomgeving. De maatschappelijke kostenbatenanalyse (MKBA) is een handig hulpmiddel daarbij. Het is een welvaartsanalyse waarmee voor een concreet project of maatregel de welvaartsnadelen en -voordelen c.q. de kosten en baten, van alle relevante partijen in beeld gebracht worden. De MKBA is een sectoroverschrijdende analyse die niet uitgaat van het perspectief van een individuele partij, maar van het perspectief van de hele maatschappij. Alleen als de baten van de partijen met voordeel, de kosten van de partijen met nadeel, overtreffen is er sprake van netto welvaartswinst en is het uitvoeren van het project een goede keus.